Pinnen? Ja graag!

Algemene voorwaarden

Hellohair by Basic X Hair Marsmanplein Haarlem

Algemene voorwaarden Hellohair
1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘professional’ verstaan alle medewerkers van Hellohair
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘klant’ verstaan degene die de opgeleide professional opdracht geeft tot
behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘klant’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de klant en de opgeleide professional.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de opgeleide professional voor de uitvoering van de
opdracht derden betrekt.
1.6 Op een [ontharings] behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen
de opgeleide professional en de klant is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van
toepassing (WGBO).
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de opgeleide professional en de klant behelst de opdracht van de klant aan de
opgeleide professional en tot al dan niet de behandeling.
2.2 De opgeleide professional is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de klant en mag
weigeren een behandeling uit te voeren.
3. Toestemming
3.1 De klant verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de opgeleide
professional.
3.2 De opgeleide professional kan van de klant verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de klant behelst tevens de bevoegdheid van de opgeleide professional om hulppersonen
in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de klant te aanvaarden. De
opgeleide professional is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele
tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de
professional.
3.4 In het geval de klant zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de opgeleide professional geen behandeling
(meer) verrichten.
4. Informatie en vastlegging
4.1 De klant dient de opgeleide professional op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een
goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
5. Tarieven en zorgverzekering
5.0 Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de opgeleide
professional van Hellohair de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium
berekenen.
5.1 Tijdens het bezoek aan Hellohair of het eerste consult aan Hellohair [ intakegesprek] wordt een prijsafspraak
gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt de behandeling als het te behandelengebied en de tijdsduur
meegenomen.
5.2 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling. Deze is zichtbaar in de salon -website.
5.3 De opgeleide professional behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de
tijdsduur, het te behandelen gebied wordt gewijzigd of meer materiaal dient te worden gebruikt voor het gewenste
resultaat. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de klant.
5.4 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het halve
kalenderjaar en kunnen half jaarlijks worden aangepast.
5.5 De klant draagt er zelf zorg voor dat hij of zij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling
vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de klant om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te
declareren.
6. Betaling
6.0 U betaald mogelijk een reserveringsbedrag vooruit of achteraf een zogenaamde “No Show Fee” deze word NIET
verrekend met de behandeling of teruggestort als u van verdere behandeling af ziet na de eerste consult [intake].
Verschijnt u onverhoopt niet dan brengen wij deze met 50% van de behandeling bij de klant in rekening, dit bedrag
niet reduceerbaar.
6.1 De klant ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd per pinbetaling te voldoen.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de klant te allen tijde gehouden tot volledige en
directe betaling van de factuur.
6.3 In het geval de klant de factuur niet en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De opgeleide professional is alsdan
gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de klant in rekening te
brengen. De opgeleide professional en of Hellohair is tevens bevoegd incasso maatregelen te nemen. De kosten die
aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor
rekening van de klant.
6.4 Bij betalingsachterstand is de opgeleide professional bevoegd om verdere behandeling op te schorten
6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de klant een klacht tegen de opgeleide professional
indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Hellohair instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de klant de overeenkomst beëindigt of de opgeleide professional
verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Algemene voorwaarden Hellohair
7. Annulering
7.1 In het geval de klant verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig uur van tevoren bij mailing af
te zeggen. info@hellohair.nl of conform de afzeg button in de mail.
7.2 Zegt de klant niet of niet tijdig af, dan is Hellohair genoodzaakt om minimaal 50% vande kosten van de
behandeling in rekening te brengen.
Als u een afspraak voor maandag wilt afzeggen, dan dient u dit voor vrijdagmiddag 12.00 uur te doen.
7.3 Afspraken kunnen door de klant en/of contactpersoon persoonlijk,
per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat diens e-mailbericht door
de opgeleide professional wordt ontvangen in de mailbox (zie eveneens de contactgegevens op
www.hellohair.nl
8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Hellohair, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van Hellohair beperkt tot het bedrag van de factuur.
8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schade veroorzakende feit zich
heeft voorgedaan.
8.4 Hellohair is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledigeen/of waarheidsgetrouw informatie
inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de
behandeling.
8.5 Hellohair kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet
aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerker van Hellohair kan alleen het gemiddeld aantal
behandelingen aangeven.
8.6 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing,) na verloop van tijd weer terug
keert, dan is Hellohair daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij
bepaalde klanten niet aanslaan.
9. Klachten
9.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen
vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan info@hellohair.nl en of de behandelende opgeleide
professional van Hellohair moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht
gegrond is, zal Hellohair de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Hellohair en klager niet tot
overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
10. Nietigheid
10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.
11. Toepasselijk recht
Op de tussen de opgeleide professional, en de klant gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering
daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12. Wijzigingen
12.1 De opgeleide professional behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden op de website of per e-mail ter kennis van de klant gebracht en treden één maand na
dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet
binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de
voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één maand na
dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat
een grond voor ontbinding van de overeenkomst.
13 Beschadiging & diefstal
Hellohair heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliëntmeubilair, apparatuur of
producten beschadigt Hellohair meldt diefstal en beschadigingen altijd bij de politie.
14. Behoorlijk gedrag
14.1 De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt
na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, De opgeleide professional het recht de cliënt
de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

www.hellohair.nl – info@hellohair.nl – Hoofddorp
Hellohair is uitsluitend per e-mail bereikbaar.

Print Friendly, PDF & Email